Savunma Dilekcesi

SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ


T.C Bakanlığı ........................................
SAVUNMAYI VEREN (Davalı) :........................Vergi Dairesi Müdürlüğü

KARŞI TARAF (Davacı) :.......................................
adres................................
VEKİLİ :Av. ..................... – Adres
KONU :Dairemizce kesilerek, ......./..... gün
ve Cilt No:......, Sıra No:....... sayılı ceza
ihbarnamesi ile tebliğ olunan kaçakçılık
cezası kesme işleminin iptali (veya, uygula-
mada yapıldığı gibi, kaçakçılık cezasının
terkini) istemiyle davacı tarafından açılan
ve esas numarası yukarıda belirtilen davaya
ilişkin savunmalarımızdan ibarettir.
(Not:Duruşma istemi varsa, hem sağ üst
köşeye, hem de buraya yazılır.)
TEBLİĞ TARİHİ :Bu bölüme, dava konusu ceza kesme işlemine
ait ihbarnamenin tebellüğ tarihi yazılır. Eğer, İYUK’nun 11’inci maddesi uyarınca üst
makama (veya aynı makama) yapılmış bir
müracaat varsa, bu başvurunun tarihi ile bu
başvuruya idarenin vermiş olduğu cevabın
tebliğ tarihi yazılır. Dava açma süresinin son gününün bir tatil gününe rastlaması durumun- da, mahkemenin dikkatini çekmek amacıyla, bu husus da burada belirtilir. (Dava açma süre- sinin son günü Cumhuriyet Bayramına rastla- mıştır gibi.)

OLAYLAR:
1. ...............................
2. ..............................