Boşanma Dilekcesi

DAVACI : ................ ..................
..... ................. .......... .............. .......

VEKİLİ : ................ ........................
.... .................. ... .........................

DAVALI : ..................... ...................
............... ............... ........................

DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması
sebebiyle boşanma talebimizin sunulmasıdır.

HUKUKİ SEBEPLER : MK, HUMK, ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanıklar.

NETİCE ve TALEP :
Yukarıda açıklanan hususlara ve davada sunulacak delillere istinaden;
1. Müvekkilim ile davalının şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına,
2. Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…..


............. ...................
A v u k a t